ALGEMENE VOORWAARDEN VAN SANICEVE

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Limburg-Noord onder nummer 13032382Saniceve B.V. Pannenweg 223 – 229 6031RK Nederweert T: 0495-632826 F: 0495-633375 E: info@saniceve.nl

 

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder “Saniceve”: Saniceve BV (Pannenweg 223-229, 6031 RK Nederweert) en/of een aan Saniceve BV gelieerde vennootschap. Indeze algemene voorwaarden wordt verstaan onder “product” of “producten”: door Saniceve aangebodendan wel geleverde zaken en/of diensten.

1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of overeenkomsten door Sanicevegedaan aan of aangegaan met derden (hierna “de Opdrachtgever”) alsmede op de uitvoering daarvan.

1.3 Deze voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van eventuele door de Opdrachtgever gehanteerdevoorwaarden.

1.4 Op van deze voorwaarden afwijkende bedingen kan door de Opdrachtgever slechts een beroepworden gedaan indien en in zoverre deze door Saniceve schriftelijk zijn aanvaard.

 

Artikel 2 Aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Saniceve zijn vrijblijvend. Opdrachten en acceptaties van aanbiedingen doorde Opdrachtgever gelden als onherroepelijk.

2.2 Saniceve is slechts gebonden indien zij de aanvaarding van het aanbod schriftelijk heeft bevestigddan wel met de uitvoering is begonnen. Saniceve is bovendien slechts gebonden zoals zij heeft aanvaard.

2.3 Eventuele of beweerde onjuistheden in de orderbevestiging dienen binnen 2 werkdagen na dedatum van de bevestiging door de Opdrachtgever schriftelijk aan Saniceve te worden medegedeeld, bijgebreke waarvan de orderbevestiging geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

2.4 Mondelinge toezeggingen of afspraken door of met haar personeel binden Saniceve niet dan nadaten in zoverre zij dit schriftelijk heeft bevestigd.

2.5 Deze algemene voorwaarden zijn op eventuele wijzigingen van de overeenkomst integraal vantoepassing.

 

Artikel 3 Conformiteit

3.1 Alle opgaven door Saniceve van hoeveelheden en/of andere aanduidingen met betrekking tot haarproducten worden met zoveel mogelijk zorg gedaan. Saniceve kan er echter niet voor instaan dat zichter zake geen afwijkingen zullen voordoen. De Opdrachtgever dient de overeenstemming met door Saniceve opgegeven of met Saniceve overeengekomen hoeveelheden en/of andere aanduidingen bij inontvangstneming van de producten te controleren. Opgaven van Saniceve betreffende kleuren, gewichten, afmetingen e.d. gelden slechts bij benadering en zijn vrijblijvend.

3.2 Afbeeldingen, beschrijvingen, catalogi, reclamemateriaal en aanbiedingen binden Saniceve niet. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Limburg-Noord onder nummer 13032382Saniceve B.V. Pannenweg 223 – 229 6031RK Nederweert T: 0495-632826 F: 0495-633375 E: info@saniceve.nl

3.3 De Opdrachtgever dient zich er van te vergewissen dat de door hem te bestellen en/of bestelde productenen de daarbij behorende verpakking, etikettering en andere informatie voldoen aan alle in hetland van bestemming daaraan gestelde voorschriften van overheidswege. Het gebruik van de productenen de conformiteit met de bepalingen van overheidswege is voor risico van de Opdrachtgever.

 

Artikel 4 Gegevens en vrijwaring

4.1 De Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan Saniceve verstrekte gegevens en informatie. Saniceve is eerst gehouden tot (verdere) uitvoering van de opdracht, indien de Opdrachtgever alle door Saniceve verlangde gegevens en informatieheeft verstrekt. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens, niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken terbeschikking van Saniceve staan of indien de Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Saniceve daarnaast het recht om de daardoor ontstane kosten volgens de bij haar gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.

4.2 De Opdrachtgever zal Saniceve alsmede medewerkers van Saniceve voorts vrijwaren voor aansprakenvan derden, medewerkers van Saniceve daaronder begrepen, die in verband met de uitvoeringvan de overeenkomst schade lijden als gevolg van het handelen of nalaten van de Opdrachtgever, deonjuistheid of onvolledigheid van door of namens de Opdrachtgever verstrekte gegevens of informatieen/of onveilige situaties in diens bedrijf of organisatie.

 

Artikel 5 Beschrijvingen, modellen en hulpmiddelen

5.1 Door Saniceve uitgebrachte offertes, alsmede door Saniceve vervaardigde of verstrekte tekeningen,berekeningen, beschrijvingen, modellen, adviezen, ontwerpen, materiaallijsten, opgaven en andereinformatie blijven eigendom van Saniceve, ongeacht of daarvoor kosten aan de Opdrachtgever in rekening zijn gebracht.

5.2 De auteursrechten en/of overige intellectuele eigendomsrechten van alle door Saniceve, al dan niet in opdracht van de Opdrachtgever, vervaardigde of aan de Opdrachtgever tekeningen, adviezen e.d. als genoemd in 5.1 komen toe aan Saniceve.

 

Artikel 6 Advisering

6.1 Saniceve streeft naar beste vermogen om de met haar adviezen, berekeningen, tekeningen en andere informatieverstrekking beoogde resultaten te bereiken, maar geeft hiervoor geen enkele garantie. Alle door Saniceve gegeven adviezen evenals alle door Saniceve verstrekte berekeningen, tekeningen en andere opgaven of informatie (bijvoorbeeld omtrent kwaliteiten, capaciteiten en/of resultaten) zijn derhalve geheel vrijblijvend en worden door Saniceve verstrekt bij wijze van niet-bindende informatie.

6.2 Voor enige directe of indirecte schade, in welke vorm en uit welke hoofde dan ook, behoudens ingeval van opzet op grove schuld van Saniceve, voortvloeiende uit de in 6.1 vermelde advisering en/of informatieverstrekking, is Saniceve niet aansprakelijk. De Opdrachtgever vrijwaart Saniceve tegen alle aanspraken van derden terzake. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Limburg-Noord onder nummer 13032382 Saniceve B.V. Pannenweg 223 – 229 6031RK Nederweert T: 0495-632826 F: 0495-633375 E: info@saniceve.nl

6.3 De Opdrachtgever zal alle adviezen, berekeningen, tekeningen en andere door Saniceve verstrekte informatie strikt vertrouwelijk behandelen en slechts gebruiken voor het doel waarvoor de adviezen, berekeningen, tekeningen en/of andere informatie is bestemd.

6.4 Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om de inhoud van adviezen, berekeningen, tekeningen en/of andere door Saniceve verstrekte informatie zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Saniceve te verveelvoudigen, vast te leggen of openbaar te maken of op enige andere wijze aan derden ter beschikking te stellen, derden daarvan in kennis te stellen of daartoe de gelegenheid bieden.

 

Artikel 7 Prijzen

7.1 Door Saniceve opgegeven of met Saniceve overeengekomen prijzen zijn inclusief verpakkings- en transportkosten, maar exclusief BTW, in- en uitvoerrechten, accijnzen en andere belastingen of heffingen opgelegd of geheven met betrekking tot de producten en het vervoer daarvan, tenzij anders overeengekomen.

7.2 Door Saniceve opgegeven prijzen zijn berekend voor aflevering door Saniceve binnen Limburg en oostelijk Noord-Brabant. Ten aanzien van aflevering door Saniceve binnen de rest van Nederland en daarbuiten gelden de prijzen als aangegeven in de geldende prijslijsten of offertes van Saniceve.

7.3 Saniceve is gerechtigd om voor opdrachten beneden een door Saniceve vastgestelde omvang een toeslag voor order- en administratiekosten in rekening te brengen overeenkomstig de daarvoor ten tijde van het sluiten van de overeenkomst bij Saniceve geldende regeling.

7.4 Saniceve behoudt zich ten aanzien van nog niet afgeleverde producten het recht voor om verkoopprijzen, kortingen en/of verkoopvoorwaarden te wijzigen in de op de dag van de aflevering geldende prijzen, kortingen en/of verkoopvoorwaarden. De Opdrachtgever heeft in dat geval het recht om de overeenkomst, voor zover niet reeds feitelijk uitgevoerd, middels een aan Saniceve aangetekende briefte ontbinden binnen 8 dagen na bekendmaking van de wijziging, tenzij de wijziging in zijn voordeel strekt.

7.5 Indien Saniceve nadere werkzaamheden en/of diensten op zich heeft genomen zonder dat daarvoor uitdrukkelijk schriftelijk een prijs is overeengekomen, is zij gerechtigd de Opdrachtgever daarvoor de werkelijke kosten en/of de bij Saniceve gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.

7.6 Indien na het aanbod en/of het tot stand komen van een overeenkomst kostprijsbepalende factoren, waaronder begrepen belastingen, accijnzen, invoerrechten, valutakoersen, lonen, de prijzen van zaken en/of diensten (al of niet door Saniceve van derden betrokken) wijzigen, is Saniceve gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig aan te passen.

 

Artikel 8 Levertijd en aflevering

8.1 Opgegeven levertijden zijn bij benadering vastgesteld en zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn. Overschrijding van levertijd verplicht Saniceve niet tot enige schadevergoeding en geeft de Opdrachtgever niet het recht zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet na te komen of op te schorten. De Opdrachtgever is echter gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden, indienen in zoverre Saniceve niet binnen een door de Opdrachtgever gestelde termijn van tenminste gelijk aan de aanvankelijk opgegeven of overeengekomen levertijd alsnog uitvoering aan de opdracht heeft gegeven. Saniceve is in dat geval geen schadevergoeding verschuldigd. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Limburg-Noord onder nummer 13032382 Saniceve B.V. Pannenweg 223 – 229 6031RK Nederweert T: 0495-632826 F: 0495-633375 E: info@saniceve.nl

8.2 De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandighedenen op tijdige levering van de voor de nakoming van de overeenkomst door Saniceve benodigde zaken. Indien ten gevolge van een wijziging van werkomstandigheden en/of de niet tijdige levering van door Saniceve benodigde zaken vertraging ontstaat, wordt de levertijd voor zover nodig verlengd.

8.3 De levertijd wordt verlengd met de duur van de vertraging die aan de zijde van Saniceve ontstaat ten gevolge van de niet voldoening door de Opdrachtgever aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van hem te vragen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst.

8.4 Al onze leveringen binnen Nederland geschieden op de conditie: vrachtvrij afleveringsadres. Voor orders beneden een door ons telkens nader vast te stellen factuurbedrag (exclusief omzetbelasting) behouden wij ons echter voor de vrachtkosten in rekening te brengen en zal door ons een kleinebestellingentoeslag berekend worden volgens het op het tijdstip van het verrichten van de levering bijons geldende toeslagtarief. Het risico der door ons te leveren goederen gaat over op onze afnemer bij de feitelijke aflevering der goederen op het door ons aangegeven afleveringsadres.

8.5 Saniceve bepaalt de wijze waarop en door wie de producten worden vervoerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De Opdrachtgever is verplicht de producten terstond na aankomst op de plaats van bestemming in ontvangst te nemen. De Opdrachtgever draagt zorg voor voldoende laad- en losmogelijkheden en voor een snelle lossing.

8.6 Indien de Opdrachtgever de producten niet in ontvangst neemt dan wel deze niet komt/laat afhalen,worden deze zolang Saniceve zulks wenselijk en/of noodzakelijk acht voor rekening en risico vande Opdrachtgever opgeslagen. Saniceve heeft in dit geval, alsmede bij iedere andere (toerekenbare)tekortkoming zijdens de Opdrachtgever te allen tijde de bevoegdheid, ter keuze van Saniceve, hetzij nakoming van de overeenkomst te vorderen, hetzij de overeenkomst (buitengerechtelijk) te ontbinden, een en ander onverminderd haar rechten op vergoeding van de geleden schade en de gederfde winst, de kosten van de opslag daaronder begrepen.

8.7 Saniceve is niet verplicht om een verzoek van de Opdrachtgever tot her- of nabezorgen te honoreren. Gaat Saniceve daartoe toch over, dan zijn de daaraan verbonden kosten voor rekening van de Opdrachtgever.

8.8 Saniceve is bevoegd een overeenkomst in gedeelten uit te voeren en betaling te vorderen van dat gedeelte van de overeenkomst dat is uitgevoerd.

8.9 Saniceve bepaalt de wijze waarop de producten worden verpakt.

 

Artikel 9 Overmacht

9.1 Indien Saniceve door overmacht is verhinderd de overeenkomst na te komen, is Saniceve gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en kan zij dientengevolge niet langer worden gehouden aan enige levertijd. De Opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade, kosten of rente.

9.2 Als een overmachtsituatie zal onder andere gelden: oorlog, oorlogsgevaar, mobilisatie, oproer, staat van beleg, werkstakingen, prik- of stiptheidsacties en uitsluiting, brand, ongeval of ziekte van personeel, bedrijfsstoring, stagnatie in het vervoer, storende wettelijke bepalingen, beperkingen van invoer/uitvoer of andere beperkingen van overheidswege, gebrek aan grondstoffen, door Saniceve onvoorziene problemen bij productie of Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Limburg-Noord onder nummer 13032382Saniceve B.V. Pannenweg 223 – 229 6031RK Nederweert T: 0495-632826 F: 0495-633375 E: info@saniceve.nltransport, alsmede elke andere omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van Saniceve afhankelijk is, zoals de niet of niet tijdige levering van zaken of diensten door derden die door Saniceve zijn ingeschakeld.

9.3 Indien sprake is van een overmachtsituatie is Saniceve bevoegd de overeenkomst voor het niet uitvoerbare gedeelte door een schriftelijke verklaring te ontbinden. Indien de overmachtsituatie langer dan 6 weken duurt is ook de Opdrachtgever bevoegd de overeenkomst voor het niet uitvoerbare gedeelte door een schriftelijke verklaring te ontbinden.

9.4 Indien Saniceve bij het intreden van de overmachtsituatie al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 10 Garantie en reclame

10.1 Saniceve staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde producten in overeenstemming met hetgeen de Opdrachtgever krachtens de overeenkomst redelijkerwijze mag verwachten. Mochten zich niettemin gebreken voordoen in de door Saniceve geleverde producten als gevolg van fabricage- en/of materiaalfouten, dan zal Saniceve deze gebreken (doen) herstellen of de voor herstel benodigde onderdelen beschikbaar (doen) stellen, de betrokken producten geheel of gedeeltelijk vervangen dan wel een redelijke prijsreductie toepassen, een en ander ter keuze en uitsluitend ter beoordeling van Saniceve. Deze garantie geldt gedurende 6 maanden na de aflevering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

10.2 Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken die optreden in of (mede) het gevolg zijn van:- normale slijtage;- het door (personeel van) de Opdrachtgever niet in acht nemen van aanwijzingen of voorschriften, danwel door ander dan het normale voorziene gebruik;- onoordeelkundig onderhoud of gebruik door de Opdrachtgever;- de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van toegepaste materialen;- naar ontwerpen, tekeningen of andere aanwijzingen van de Opdrachtgever op maat geproduceerdeen geleverde producten;- zaken die door de Opdrachtgever aan Saniceve ter bewerking of uitvoering van een opdracht zijn verstrekt dan wel in overleg met de Opdrachtgever zijn aangewend;- door Saniceve van derden betrokken onderdelen, voorzover deze derden geen garantie aan Saniceve hebben verstrekt;- Geringe, in de branche gebruikelijke of technisch niet te vermijden afwijkingen.

10.3 De Opdrachtgever dient de geleverde producten terstond na ontvangst door of namens hem nauwkeurig te (doen) keuren, op straffe van verval van ieder recht op reclame en/of garantie. Een eventuele reclame met betrekking tot de hoeveelheid geleverde producten dient terstond op de vrachtbrief dan wel afleverbon te worden aangetekend, bij gebreke waarvan de op de vrachtbrief dan wel afleverbon genoemde hoeveelheden dwingend bewijs tegen de Opdrachtgever opleveren. In die gevallen dat Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Limburg-Noord onder nummer 13032382 Saniceve B.V. Pannenweg 223 – 229 6031RK Nederweert T: 0495-632826 F: 0495-633375 E: info@saniceve.nlSaniceve de producten aflevert op het terrein van de Opdrachtgever en er niemand aanwezig is omde vrachtbrief te tekenen, dient een eventuele reclame met betrekking tot de hoeveelheid geleverdeproducten binnen 24 uur na aflevering en schriftelijk door Saniceve te zijn ontvangen.

10.4 Aanspraken uit hoofde van de garantie dienen binnen 8 dagen nadat een gebrek zich voordoet bijbrief aan Saniceve te worden gemeld. Bij gebreke van tijdige reclame vervalt elke aanspraak jegens Saniceve.

10.5 Indien de Opdrachtgever reclameert is hij verplicht Saniceve in de gelegenheid te stellen de productente (doen) inspecteren om de tekortkoming vast te stellen. De Opdrachtgever is verplicht om de producten waarover is gereclameerd ter beschikking van Saniceve te houden, op straffe van verval van ieder recht op reclame en/of garantie.

10.6 Retourzending aan Saniceve van verkochte producten, om welke reden dan ook, kan slechtsplaatsvinden na voorafgaande schriftelijke machtiging en verzend- en/of andere instructies van Saniceve. Het transport en alle daaraan verbonden kosten zijn voor rekening van de Opdrachtgever. De producten blijven te allen tijde voor rekening en risico van de Opdrachtgever. Saniceve zal de transportkostenvergoeden indien komt vast te staan dat er sprake is van een toerekenbare tekortkoming zijdens Saniceve.

10.7 Eventuele gebreken betreffende een deel van de geleverde producten geven de Opdrachtgever geen recht tot afkeuring of weigering van de gehele partij geleverde producten.

10.8 Ieder recht op garantie of reclame vervalt indien de producten door of namens de Opdrachtgever ondeugdelijk of in strijd met door of namens Saniceve gegeven instructies zijn vervoerd, behandeld, gebruikt, bewerkt of opgeslagen dan wel de gebruikelijke maatregelen/ voorschriften niet in acht zijn genomen, alsmede indien de Opdrachtgever enige uit de onderliggende overeenkomst voor hem voortvloeiende verplichting jegens Saniceve niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt.

10.9 Reclames schorten de betalingsverplichtingen van de Opdrachtgever niet op.

10.10 Na constatering van een tekortkoming in een product of dienst is de Opdrachtgever verplicht om al datgene te doen dat schade voorkomt of beperkt, eventuele onmiddellijke staking van gebruik, bewerking, verwerking en/of verhandeling daaronder uitdrukkelijk begrepen.

 

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud en pandrecht

11.1 Wij behouden ons de eigendom van de zaken voor totdat de afnemer het door hem verschuldigde heeft voldaan terzake van vorderingen uit deze of een soortgelijke overeenkomst voor geleverde ofte leveren zaken en/of verrichte of te verrichten diensten, alsmede terzake van vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming door afnemer van deze of een soortgelijke overeenkomst, waaronder begrepen rente en kosten.

11.2 Ondanks ons eigendomsvoorbehoud worden de door ons geleverde zaken door afnemer voor eigen rekening en risico gehouden.

11.3 De afnemer is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde, eventueel de bestanddelen en nieuwe gevormde zaken op eerste verzoek aan ons feitelijk ter beschikking te stellen.

11.4 Afnemer verleent ons reeds nu onherroepelijk machtiging de terreinen van koper te betreden, teneinde de afgeleverde zaken terug te nemen, onverminderd onze rechten op volledige schadevergoeding. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Limburg-Noord onder nummer 13032382 Saniceve B.V. Pannenweg 223 – 229 6031RK Nederweert T: 0495-632826 F: 0495-633375 E: info@saniceve.nl

11.5 Zolang de afnemer al hetgeen door hem aan ons verschuldigd is niet volledig heeft voldaan is het hem verboden op de door ons geleverde zaken een pandrecht te vestigen of ze anderszins te bezwaren ten behoeve van een derde.

11.6 Indien de afnemer de door ons aan hem onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken aan eenderde aflevert, is de afnemer verplicht de eigendom van de zaken voor te behouden.

11.7 Wij dragen de eigendom van de zaken over onder het voorbehoud van een pandrecht ten behoeve van ons terzake van andere vorderingen van ons op de koper dan in het eerste lid van dit Artikel bedoeld.

11.8 De afnemer is verplicht op ons eerste verzoek zijn medewerking aan de daartoe noodzakelijk handelingen te verlenen.

11.9 De Opdrachtgever komt jegens Saniceve geen retentierecht op de door Saniceve geleverde producten toe.

11.10 Saniceve heeft een pandrecht en een retentierecht op alle zaken, documenten en gelden die Saniceve uit welke hoofde dan ook onder zich heeft of zal krijgen, voor alle vorderingen die zij op de Opdrachtgever heeft of mocht krijgen. Saniceve heeft het pandrecht en retentierecht jegens een ieder die afgifte van de zaken, documenten en/of gelden verlangt.

11.11 Saniceve kan de in 11.10 bedoelde rechten ook uitoefenen voor hetgeen de Opdrachtgever in verband met voorgaande en/of reeds uitgevoerde opdrachten nog aan Saniceve verschuldigd is.

 

Artikel 12 Recht van reclame

12.1 Indien de Opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt is Saniceve bevoegd om binnen 6 weken na het verstrijken van de betalingstermijn, dan wel binnen 60 dagen nadat de producten door of namens de Opdrachtgever zijn opgeslagen, de geleverde producten middels een schriftelijke verklaring terug te vorderen en de overeenkomst daarmee met onmiddellijke ingang te ontbinden. De Opdrachtgever zal de producten vervolgens onverwijld en op zijn kosten aan Saniceve retourneren.

12.2 Indien de Opdrachtgever de door Saniceve geleverde producten gedeeltelijk heeft betaald heeft Saniceve het recht om hetzij het niet betaalde deel of een daaraan evenredig deel van de geleverde producten terug te vorderen, hetzij onder terugbetaling van het reeds betaalde bedrag en na verrekeningvan de door Saniceve door deze niet-nakoming geleden schade en gemaakte kosten teruggave van de geleverde producten te vorderen, onverminderd de overige aan Saniceve op grond van de wet toekomende rechten. De Opdrachtgever zal de bedoelde producten vervolgens onverwijld en op zijn kosten aan Saniceve retourneren.

 

Artikel 13 Betaling

13.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling van de facturen van Saniceve te geschiedenbinnen 30 dagen na factuurdatum, in de valuta vermeld op de factuur en uitsluitend op de wijze als op de factuur aangegeven. Saniceve heeft te allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen en/of anderszins voor betaling zekerheid te verkrijgen.

 

13.2 Saniceve is gerechtigd deelleveringen afzonderlijk te factureren. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Limburg-Noord onder nummer 13032382 Saniceve B.V. Pannenweg 223 – 229 6031RK Nederweert T: 0495-632826 F: 0495-633375 E: info@saniceve.nl

13.3 Indien geen tijdige betaling wordt ontvangen, is de Opdrachtgever zonder verdere ingebrekestelling over het factuurbedrag een rentevergoeding verschuldigd van 1% per maand, gerekend vanaf de vervaldag tot en met de dag van betaling, waarbij een gedeelte van een maand als een gehele maand wordt aangemerkt.

13.4 Alle op de invordering vallende kosten, daaronder onder andere begrepen buitengerechtelijke incassokosten en pre processuele kosten, zijn voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijkeincassokosten bedragen tenminste 15% van het te innen bedrag met een minimum van EUR 150,-.

13.5 De Opdrachtgever doet afstand van enig recht op verrekening van over en weer verschuldigdebedragen. Saniceve is steeds bevoegd al hetgeen zij aan de Opdrachtgever schuldig is te verrekenen met hetgeen de Opdrachtgever en/of aan de Opdrachtgever gelieerde ondernemingen, al dan nietopeisbaar, onder voorwaarden of tijdsbepaling, aan Saniceve schuldig is/zijn.

13.6 Het gehele factuurbedrag is onmiddellijk en integraal opeisbaar bij niet stipte betaling van eenovereengekomen termijn op de vervaldag, alsmede indien de Opdrachtgever in staat van faillissement geraakt, (voorlopige) sursëance van betaling vraagt, de wettelijke schuldsaneringsregeling (WSNP) op hem van toepassing wordt verklaard of zijn ondercuratelestelling is aangevraagd, wanneer enig beslag op de zaken en/of vorderingen van de Opdrachtgever wordt gelegd, wanneer deze overlijdt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden. Indien een van bovengenoemde situaties intreedt, is de Opdrachtgever gehouden Saniceve hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

13.7 Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van de verschuldigdekosten, vervolgens ter afdoening van de verschenen rente en tenslotte ter afdoening van de opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 

Artikel 14 Annulering en schadeloosstelling

14.1 De Opdrachtgever mag een gegeven order niet annuleren. Indien de Opdrachtgever een gegeven order desondanks geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan Saniceve alle met het oog op de uitvoering van deze order redelijkerwijs gemaakte kosten, de werkzaamheden van Saniceve en de winstderving door Saniceve, te vermeerderen met BTW, aan Saniceve te vergoeden.

 

Artikel 15 Aansprakelijkheid

15.1 Buiten het bepaalde in Artikel 10 heeft de Opdrachtgever jegens Saniceve geen enkele aanspraakwegens gebreken in of met betrekking tot de door Saniceve geleverde producten. Saniceve is derhalve niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade, waaronder begrepen personen- en zaakschade, immateriële schade, gevolgschade (bedrijfs- en/of stagnatieschade) en iedere andere schade, ontstaan door welke oorzaak ook, behoudens in geval van grove schuld of opzet harerzijds.

15.2 Saniceve is eveneens niet aansprakelijk in de hierboven bedoelde zin voor handelingen van haar werknemers of andere personen die binnen haar risicosfeer vallen, hierbij inbegrepen (grove) schuld of opzet van deze personen.

15.3 Schade aan producten veroorzaakt door beschadiging of vernieling van verpakking is voor rekeningen risico van de Opdrachtgever.

15.4 Indien Saniceve op basis van haar op dat moment bekende feiten en/of omstandigheden overgaat tot uitoefening van een opschortings- of ontbindingsrecht, terwijl nadien onherroepelijk komt vast te Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Limburg-Noord onder nummer 13032382 Saniceve B.V. Pannenweg 223 – 229 6031RK Nederweert T: 0495-632826 F: 0495-633375 E: info@saniceve.nl staan dat de uitoefening van dit recht ten onrechte is geschied, is Saniceve niet aansprakelijk en niet gehouden tot enigerlei vergoeding van schade over te gaan, behoudens in geval van opzet of grove schuld harerzijds.

15.5 In alle gevallen waarin Saniceve gehouden is tot betaling van schadevergoeding zal deze nooit hoger zijn dan, ter keuze van Saniceve, hetzij de factuurwaarde van de geleverde producten en/of diensten waardoor of in verband waarmee schade is veroorzaakt met een maximum van EUR 5.000,-, hetzij, indien de schade gedekt is door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Saniceve, het bedrag dat daadwerkelijk door de verzekeraar wordt uitgekeerd.

15.6 Iedere vordering jegens Saniceve, behalve die welke door Saniceve is erkend, vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.

15.7 De Opdrachtgever vrijwaart Saniceve, haar werknemers en haar voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde hulppersonen tegen iedere aanspraak van derden, aanspraken gebaseerd op productaansprakelijkheid daaronder begrepen, in verband met de uitvoering door Saniceve van de overeenkomst, ongeacht de oorzaak, alsmede tegen de daaruit voor Saniceve voortvloeiende kosten.

 

Artikel 16 Vertegenwoordiging

16.1 Indien de Opdrachtgever namens een of meerdere anderen optreedt is hij, onverminderd de aansprakelijkheid van die anderen, tegenover Saniceve aansprakelijk als ware hij zelf Opdrachtgever.

 

Artikel 17 Slotbepalingen

17.1 De nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze voorwaarden of van overeenkomsten waarop deze voorwaarden toepasselijk zijn, laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Saniceve en de Opdrachtgever zijn gehouden bepalingen die nietig zijn of vernietigd zijn te vervangen door wel geldige bepalingen met zoveel mogelijk dezelfde strekking als de nietige of vernietigde bepaling.

17.2 Alle geschillen tussen Saniceve en de Opdrachtgever zullen in eerste instantie uitsluitend worden berecht door de Rechtbank te Roermond, tenzij Saniceve aan een bij voorbijgaan aan dit Artikel overigens bevoegde rechter de voorkeur geeft.

17.3 Op alle overeenkomsten die door Saniceve worden gesloten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

17.4 De werking van elk internationaal verdrag ter zake van de koop van roerende lichamelijke zaken waarvan de werking tussen partijen kan worden uitgesloten, is niet van toepassing en wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. Meer in het bijzonder wordt de toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (Convention on the International Sale of Goods 1980) uitdrukkelijk uitgesloten.

17.5 Bij onenigheid over de uitleg van deze algemene voorwaarden is de Nederlandse tekst bindend.